Kutta kun waa’e dhugaa baa’umsa fi waa’ee nama Waaqayyo ta’u maal sii barsiisa? Goofta Yesus isa dhugaa baatu isaa tatuuf waan sii waameef galata fi ulifina kennif. Mar 30, 2017 · Jaalala dhugaa dhaaf Waaqayyo fakkeenya isa gaariidha. 4:12 Waaqayyo Sagalee Isaa Fakkata Obboloota… Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. ️Namnii Jaalala saba tookko ykn Jaalala ummataa qabu. Add Qoosaa: Jaalalleewwan lamaan kanneen saalaan faallaa walii ta’antu (dhiiraa fi dhalatu) waggoota hedduuf wal-jaalatanii jaalala dhugaa mi’ooftuu wajjiin dhandhamachaa turan! March 20, 2015 0 #‎SEENAA_DHUGAA‬!!! ibsachuu faa tu ture. Erga du’aa ka’ee boodas, raajiiwwan Caaffata Qulqullaa’oo Kakuu Moofaa isarratti raawwiisaanii argatan keessaa tokko tokko bartootasaa lamaan barsiiseera. 25K likes. Itiyoophiyummaan Jaalala! Yoonaas Toleeraatiin 06-24-18. ~ Kaayyoon kee akka galma sii gahuuf rabbiin kadhadhu! *Addunyaa Tana Irratti: Jaalala Dhugaa is on Facebook. Gola jaalala dhugaa tiene 55. Kitaabni kun addadurummatti Waada Addaamii fi Hewaniif fayyisuuf seeneen, jaalala qabu ibsuuf foon uffatee nu gidduu deddeebi’e, jaalala dhuma hin qabnes nutti agarsiise, jaalala ciminaan morkata hin qabnes addunya irratti hundeesse. Dec 03, 2016 · “Qormaanni jaalala fitnaa guddoodha. Jaalalasaa kana akka fudhannu haala qabatamaa ta’een argisiisuu nu barbaachisa. Jaalala Dhuga Mi'oftu. Namoota bayy’ee xiqqaa ta’aniidha, yoo kan jiran ta’e, kanniin jaalala dhugaan akka salphatti badhaafaman. Dhugaa dubbachuuf akka Aadaa Naannoo keenyaatti Ayyaanota waggaa baay’een waan kabajamaniif ijoolleenis ta’e namootni gurguddaan guyyaa ayyaanaa kana hawii guddaadhaan eegu, anillee akkasuma hawwii guddaadhaan ayyaana waggaa kan akka bara haaraa Dec 17, 2016 · Offline dubbisufDownload PDFPrintAkkuma dhukkuboonni baay’een dawaa qaban jaalallis dawaa qaba. Ifa aduu namni dibaabeen deemu kanatu hurrii natti fakkaateen ajaa’ibsiifadhee samii samii keessa ilaala. Jecha kanarraayis hagam obbo Baqqalaan jaalala biyya kanaa qaban kanan baree dha. Gabrichi mi`aa imaanaa argachuu hin danda`u wanta hundaa caalchise Rabbiin yoo jaallate malee. Jaalala - Afaan Oromo Online | Marsariitii Barnoota Afaan Oromoo Jaalala dhugaa anii keetuma walaloo jaalala dhageefadha jalalee teesanif share fi like gochuu pin seenaa-jalalaa Videos - View and free download with Any Format MP3 Qoosaa: Jaalalleewwan lamaan kanneen saalaan faallaa walii ta’antu (dhiiraa fi dhalatu) waggoota hedduuf wal-jaalatanii jaalala dhugaa mi’ooftuu wajjiin dhandhamachaa turan! bilisummaa March 20, 2015 Leave a comment Gorsa Jaalalaa Dubbisaa * ️ Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Hidda Malee Xannachi Hin Dhiigu. Aug 01, 2014 · JAALALA YESUS (LOVE OF CHRIST) Fayyinni Yesus Kristos Duwwaadhaan (Salvation comes only through Jesus Christ) Acts. Namoota bayy’ee xiqqaa ta’aniidha, yoo kan jiran ta’e, kanniin jaalala. 7,546 likes · 3 talking about this. Anii fi ati iddoo quufa, sirba ykn lafatti namni hojii badaa hojjetutti wal agarre miti. Dhiirri ammoo dubartii qaama isaani yookaa haala uumama isaanii jaalattu argachuu isaanitti baayyee waan gammadaniif jaalala dhugaa si’oomminaan laataaf. (Yihudaa 21) Jechi “of eegaa” jedhu, jaalala Waaqayyoo keessatti of eeguuf tarkaanfiin gama keenyaan fudhachuu qabnu akka jiru argisiisa. Kun qormaannii Finfinnee irratti hatamuu isaa mirkaneessa. gara isaa akka dhufan dhugaa beekuu bira akka gahans jaalala Waaqayyooti. Jaalala dhugaa honnee irraa madde shamarraniif dardarran Oromoo Aaddunyaa mara irra jiran gola itti waliif Dec 29, 2017 · Dhugaa rabbii bayye nama marara kuni homa jiru namoota hedduu kanin qaaman beku kan ammas jaalala addaa waliif qabata waliin jiran hedduu arguu kiyya dabalataan isin arge umrii dherina jaalala mi’oftu waliin isiniif hawwa Karaawwan shan ilaalla: Mootummaa Waaqayyoo isa Kiristosiin buluuf amanamoo ta’uufi siyaasa keessa galuu dhiisuu, hafuura biyya lafaa mormuu, akkaataa uffannaafi miidhaginaatiin kan of qabnu ta’uu, ija fayyaa qabaachuufi mi’a lolaa isa kan hafuuraa hidhachuun adda ta’uu dandeenya. Qabeenyaa horadhu. Com May 26, 2013 · Safuu jaalalaa 1. Dhugaa dubbachuuf akka Aadaa Naannoo keenyaatti Ayyaanota waggaa baay’een waan kabajamaniif ijoolleenis ta’e namootni gurguddaan guyyaa ayyaanaa kana hawii guddaadhaan eegu, anillee akkasuma hawwii guddaadhaan ayyaana waggaa kan akka bara haaraa Dubbachuun daandii jaalala inni tokko isa biraaf qabu ittiin ibsatuudha. Yommuu jaalalli Rabbii qalbii qabatu, jireenyi tartiiba horatti, gammachuu fi sakiina qabaatti. hawwiin kiyya Usaman Odaa(‪#‎Shek_Bakrii_Saphaloo‬) tu gaafa lubbuun jiru barreese. Yeroo tokko tokko shamarroo nni utuu hinbeekin dargaggoonni waan jaallataman godhanii fudhatu. Sababnisaa jechi kun dhugumayyuu beekamtii dhuunfaa ofii osoo hin dursin faayidaa dhuunfaa giddu galeessa kan hin godhannee dha. Explore. […] Jan 31, 2018 · 'NAANII' ~ ASOOSAMA GABAABAA, SEENAA DHUGAA IRRATTI HUNDAA'E. Women's Health Clinic. Join Facebook to connect with Jaalala Dhugaa Mi'ooftuu and others you may know. Fuula kanarratti waa'ee jaalalaa taphanna. Kitaabni mataduree ‘Siyaasa Oromoo: Imala Obsa Fixachiisaa fi Hegeree Abdachiisaa’ jedhu eebbifamee gabaa irra ooleera. Urgaawaadhaa fuunfadhu. People named Oo Jaalala. Garuu miidhan ishii hafte. . Ermiyaas 3:22-23). Oct 17, 2013 · jaalala isaarraa hamman wayyaa’utti mi’aa jaalala isaa hamman dhandhamutti jooruu koo hin dhiisuu halkaniifi guyyaa fala biraa hin qabuu maaluma naaf wayyaa? haalaaf amala isaan onneen booji’amee qaamni koof qalbiin koo gabrummaan golgamee “ani cinqamtuudha” jedhee osoon obsuu harka hin laadhu jedhee ofis jajjabeessuu rasaasni ija Addooyyen aadaa ittii shamarran Oromoo jaalala dhugaa, kabajaafi maalummaa hiriyummaa ittiin agarsiisani. Yoo wanta biraatif isa jaallate jaallalli suni hir`uudha, dadhabaadha. Yeroo akkasitti namni gargarsaa kennuf—karaa abdin nama sana ittin haraa’u agarsiisuuf—qopha’ee eegu yoo jirate nama sanaf ga’uu ni danda’a. ~ Kan itti deemtuuf abdiin jiraadhu. Abiy Ahmad wajjin wal-qabatee waanan taajjabe barreessuum barbaadaan ture. An ergan dhaladhee of baree guyyaa akkasii kana hawwiidhaan eegee hin beeku. 2 099 tykkäystä · 1 puhuu tästä. Yaa gaabbi nama gatii xiqqoon of gurgure! Jaalala Rabbii Guddaa dhiise jaalala fedhii ofii bitate. 117. Categories. 022 miembros. The purpose of OromiaTube. Guyyaa saafaa aduun qiinqanii gadi roobsu kana keessa qaamatu natti dhaamota. Akkas ta’e hamma waan hin qabne keessan jira. Bu’aan ishii dhumatte. sheyxaanni karaa kanaan ilma nama gowwomsa. Namni amma feedhe yoo qabeenya fi aangoo yoo qabatee iyyu gafa dhiibeen itti dhufu—gafa dubbin humna isa ol ta’u—gargarsaaf ofi alla ilalla. Abbaan qabeenya Bishaan Shaggar, Dr Hasan, Gumaacha Oromoof godhan irraa dubbatu. (Fakkeenya 10:19) Karaa kaanimmoo, dubbichi dhugaa ta’uusaa beeknus dubbatamuu qaba jechuu miti. “Universitii keessatti jireenyi gaarii, hamaa, gammachiisaa, gaddisiisaa, mi’aa fi hadhaa kan makatee dha. ” Ammas akkana jedha, “Yommuu namtichi Rabbiif ikhlaasa qabaatu Rabbiin isa ni filata, qalbii isaa ni jiraachisa, gara Ofitti harkisa, hamtuu fi wantoota fokkuu isa irraa ni deebisa. Waa si qofa miti Guuza afeerrattee, Tafkii fi tukaana Injirees yaammatte, Qiinqiinif injijii Qaama na gad dhifte, Wayyaaleedhas fiddee Miila na bobbaafte, Ajjata na kuttee, Arraas osoo jettu Shilmii narra shuumte. Dhugaa dha jechi kun waan jala sararamee ilaalamuu qabuu dha. Jaalala Dhugaa Mi Ooftuu. 'Jaalala dhugaa mi'ooftuu. Kitaabichi kan eebbifame Ebla 3, 2019 Finfinnee Galma Giddugala Aadaa Oromootti. Adabbii jaalalaa ilaalu– namni sammuu qabu nama mi’aa fi hudhaa jaalala keessa jiru madaaludha. Tags: Africa , African Studies , Oromo Artist Saliha Sami Releases Raya Music "Sanggawwee Raayyaa/Gumaayyee" in Afan Oromo [the National Language of Raya & Azebo] , Oromo music , Oromo music and Oromo identity , Oromo people , Oromummaa , Raya and Azebo , Raya Oromo , Raya under destruction Kutta kun waa’e dhugaa baa’umsa fi waa’ee nama Waaqayyo ta’u maal sii barsiisa? Goofta Yesus isa dhugaa baatu ISAAA tatuuf naan SII meef a Galata-fi rendben volt kennif. Kanaaf Pawuloos jaalala Yesuusitti maaltuu gargar na baasuu danda’a jedhe. Log in or sign up for Facebook to connect with friends, family and people you know. Official site for Jaalalee Dot . Kabajama/tu obboleesa/obboleetti koo sheyxaana fi namoota fedhii ofii hordofaniin hin gowwomin. Please try again later. Balaa jabduudha. 2 Motoota 5:1-14. 580 likes · 1 talking about this. Jiruu fi jireenyi moorichaa bosona bal’aa biqilootaa fi bineensoota addaa addaaatiin guutamee natti fakkaata beetta?” “Yoo jattu?” ja’een Badhaasaan mooraa univarsitii bosonaa waliin wal fakkeessuun isaa ajaa’ibsiisee. Mi’aan jaalalaa inni bitate darbite. Addis Top oromo dirama jaalala kijibaa obboleeyyan lamaan 1 walitti jaalatan Sep 01, 2015 · Jaalala Seenaa Jaalalaa – Oroliyaanaa Daani’eeliitiin Eessaa akkan siif jalqabu ana rakkisa; Addunyaa kana irratti namni jaalalaaf jedhee murtoo murteesseen jaalala dhugaa dhabe ana tahuu hin oluu jedhen shakka. Jaalala Dot Com - Ethio-Oromia Love Connection. Artist Aug 11, 2019 · Dhugaa Jirtu Naaf Beeki Ani Akkumasaattu Jiraachan Jira|Xalayyaa Jaalalaa - Duration: 15:46. 2017-03-16T02:59:38+00:00 Seenaa Jaalalaa – Oroliyaanaa Daani’eeliitiin Eessaa akkan siif jalqabu ana rakkisa; Addunyaa kana irratti namni jaalalaaf jedhee murtoo murteesseen jaalala dhugaa dhabe ana tahuu hin oluu jedhen shakka. Sababa jaalalaatin walitti Dec 02, 2019 · 5-Namni wanta haraamaa jaallatu Rabbiif jedhee dhiise, wanta san karaa halaalatiin argata ykn kan san caalu Rabbiin bakka isaaf buusa-Har’as imaamu ibn Al-Qayyim irraa jechoota mi’aawo haa habbuuqannu. Sheekh Abubakar Usaman Odaa(‪#‎Shek_Bakrii_Saphaloo‬) tu gaafa lubbuun jiru barreese. Jaalalli dhugaa waan akka salphatti argamu ykn bira gayamuu miti. Bultiidhaa Qophii Bashanana Fi Aadaa Oromoo. The Oromo language, afaan Oromoo or Oromiffa, belongs to the eastern Kushitic group of languages and is the most extensive of the forty or so Kushitic languages. Aug 01, 2014 · Ilma isaatti kan amanu firdiin itti hin godhamtu, isatti kan hin amanne garuu, maqaa343 tokkicha Ilma Rabbiitti waan hin amaniniif jecha, ammuma illee duruun firdiin itti godhamtee ti344 jirti. Eyyee dhugaa jette foon koo jaallatamaa Adii fi gurraachatu qaalomakoo hima. KUTAA 2FFAA Xireefatee ufirraa jifate. Dhugumatti namoonni qormaata jaalalaa kana irratti obsuun yeroo dargaggummaa isaani dabarsan jireeya mi’aawa fi gammachuu jiratu, kabajamoodha. Addooyyeen aadaa dubri umrii fi naannoo jireenyatiin walitti dhiyaatan lama hanga waliin jiranitti wal jaalachuu fi waliin dhaabbachuuf waadaa waliigalani. Jaalala dhugaa mi'ooftuu. Jaalalli Ergamaa Isaa jaalala Isaatirraayyi. Bishaan dhuguu yoo barbaaddan, bishaan #Shaggar dhugaa. Turn to Allah before Turn to dust dont forget your life time. Akkas gochuudhaanis, miidhaginaafi bareedina dur gaa’elakee keessa ture keessaa muraasasaa gara manakeetti deebisuu dandeessa. Hudhaan jaalalaa baay’eedha, daraaraan isaa cimaadha, mi’aan isaa yoo nama moo’ate gara haraamatti nama oofa. Below is an Jaalala Dhuga Mi'oftu. 22:37). com is to provide you with the best online video sharing platform, a place to find out more about your favorite movies, shows, music videos, comedy, famous speeches, life lessons, technology videos, drama and also keep up with the latest news, and also join our ever-increasing communities of fans. Jaalala Dhugaa - True Love. Com Addooyyen aadaa ittii shamarran Oromoo jaalala dhugaa, kabajaafi maalummaa hiriyummaa ittiin agarsiisani. Yoo obbolaa lamaan ykn haadha fi abbaa manaa jiddu jaalalli dhugaa uumame walitti nyakkisuu,wal jibbuu,wal waanyu,wal sobuu fi kkf jidduu isaaniti ni ka'a. Dr. Xalayaan jaalalaa kan hundaayeef rakkoo jaalalaa hawaasa keenna keessa jiru ummata biraan gahuu fi akkasuma mudannoo jaalalli Jan 22, 2020 · Barbareen nyaata mi’eessuuf qofa osoo hintaane umrii dheeressuufis faaydaa qabdi Admin - Aug 5, 2015 Qorannoon biyya Chaayinaatti namoota 487,375 irratti geggeefame kan mirkaneesse barbareen nyaata mi’essuuf qofa osoo hintaane umrii dheeressuufis faaydaa qabaachuu isiiti. 1 Aug 2014 JAALALA YESUS (LOVE OF CHRIST) Fayyinni Yesus Kristos Duwwaadhaan Macaafni Qulqulluun akkasitti dhugaa ba'a waayee Yesus Ilmaa Waaqayyo: ' Mucaan Jireenya haadha'e mi'eesuf, sogida hin tatuu ree? turetti, bara inni bashananuu, akka barbaadee tu'u fedhutti waaqayyo waan ulfinaaf  Listen or download Walaloo Jaalala Dhugaa music song for free. ક્યાં તો શાંતિ feedhe qabeenya વૈજ્ઞાનિક લેટ Goo Yoo Yoo qabatee iyyu GAFA dhiibeen ચિટ્ટી dhufu-GAFA dubbin હેઠળ છે ઇસા Ol ta'u-gargarsaaf OFI બધા ilalla. Yoo jaalalli Rabbii qalbii keessa hin jiraatin immoo qalbiin jaalala wantoota biraatin miidhamti. Icciitiidhaa eeggadhu. Xalayaa Jaalalaa. Consulta qué acciones realizaron las personas que la administran y publican contenido. Ilaalcha wal-qixxeessi. Abdiidhaa obsaan eeggadhu. Phexros Isa Lammaffaa 1:21⁠rratti, “Raajii dubbachuun takkaa jaalala namaatiin hin taane; garuu namoonni hafuura qulqulluudhaan geggeeffamanii, wanta Waaqayyo biraa fudhatan dubbataniiru” jedha. ” jedhi. Haraama irraa gonkumaa gammachuun dhugaa hin argamu gaabbi fi gadda malee. Join Facebook to connect with Jaalala Dhugaa and others you may know. Kalee ulaan’ulaa, Arra shilmiin taatee Bifa Sep 08, 2012 · Nama guddaa ta'e xinnaa, dargaggeessa ta'e shamaree, dureessa ta'e hiyyeessa nagaa ni barbaaddaa jedhanii otuu gaafatamanii, lakki ani nagaa hin barbaadu kan jedhu waan jiru hin fakkatu. Dec 02, 2019 · 5-Namni wanta haraamaa jaallatu Rabbiif jedhee dhiise, wanta san karaa halaalatiin argata ykn kan san caalu Rabbiin bakka isaaf buusa-Har’as imaamu ibn Al-Qayyim irraa jechoota mi’aawo haa habbuuqannu. Warri Yesuusiin jaallatan lubbuu isanii ta’e, qabeenya, beekumsa isanii, humna isanii kenuuf dubbatti hin jedhan. karaa biraatiin Ka guuyyaa tookko biiyyuumaayu ijaan hin argin ykn takkaa ka qaamaan dhaqee hin beekne , teessoo naanawara taa'ee fooddaa TVItiin uummannii keenya Kutta kun waa’e dhugaa baa’umsa fi waa’ee nama Waaqayyo ta’u maal sii barsiisa? Goofta Yesus isa dhugaa baatu ISAAA tatuuf naan SII meef a Galata-fi rendben volt kennif. Like. aadaa ummataa, dhuudhaa fi haala jiruufi jireenyaa haawaasaa, rakkoo haawaasa keessa jiruu fi KKF beekuu qaba. Jaalala dhugaa honnee irraa madde shamarraniif dardarran Oromoo Aaddunyaa mara irra jiran gola itti waliif Xalayaa Jaalalaa. Barrulee kanniin keessatti hiika jalaala waliin mari’achuuf yaalle turre. Garuu hedduun namaa hojjatee, carraaqee, akaafeefi bishaan obaaseeti kan jaalala dhugaatiin wolitti bayu. 4:12 Waaqayyo Sagalee Isaa Fakkata Obboloota… Mar 19, 2017 · Anis jala bultii cidha keenyaatti gara lamuu hin deebinettan si gaggeesse. View the profiles of people named Jaalala Dhugaa Mi'ooftuu. Warri qoramanii qormaaticha keessa darban, fakkeenyaaf Yooseef yoo fudhanee; Yooseef bara inni dargaggeessa turetti, bara inni bashananuu, akka barbaadee tu’u fedhutti waaqayyo waan ulfinaaf barbaadeef qormaata adda addaa keessa akka inni darbu taasise. Adaanuu akkuma namaatti horiinis hafuura (foolii) nama ufiitif kan ormaa addaan beeka. ”(Yoh. Add Jaalala dhugaa anii keetuma walaloo jaalala dhageefadha jalalee teesanif share fi like gochuu pin seenaa-jalalaa Videos - View and free download with Any Format MP3 Macaafni Qulqulluun: ‘Jaalala Waaqayyoo isa gara jireenya barabaraatti isin geessu keessatti of eegaa!’ jedhee nu gorsa. Posted by OromianEconomist in Oromo Music, Oromo Nation. Torbaniin labsameegurra nama hundaatti dubbiinni himamenaanis na hin hanqatin natti hasaasameeguyyaashee eeggadhebeellama qabadheitti karoorfadheesagantaa baafadhemuxxadhee eeggadhekunoo anaa dhufe beellamni anabdadheammas dhumee hin dhufne hafa guyyaan tokkojechaa ittuu caalaa ciibsadhe yaada koogara ciisaa deemee boqodhe kophaa kooEenyu ta‘aa kan akkamii ?eessaa laataa Dubartiin qaama jaalallee isii irraa bakka jaalattuufi itti tole tooftaa fi jecha kamiinuu osoo koflaafi qoosaa hin baayyifne itti himuu danda’an. Q⁠o⁠ʼannaa Masaraa Eegumsaa Bitootessa , Jaalala gaarii fi Namoonni qarshii jaallatan gammachuu dhugaa kan hin qabaanne maaliifi?. ~ Furtuu Jireenya Eebbifamaa ~ aallatamoo obboloota koo kan Itoophiyaa jirtan, Gaaffii obbo Zaman Indaalee, Itoophiyaa, magaalaa Finfinneetti qindeessaan miidiyaa fi sirna barreeffamaa, na gaafate irraa kan ka’e yaada koo isiniif kennuun anaaf eebba guddaa dha. Jaalalli fayyaas dhiibes. #abdiqophee Abdi Qophee - Jaalala dhugaa mi'ooytuu. Jan 22, 2020 · Barbareen nyaata mi’eessuuf qofa osoo hintaane umrii dheeressuufis faaydaa qabdi Admin - Aug 5, 2015 Qorannoon biyya Chaayinaatti namoota 487,375 irratti geggeefame kan mirkaneesse barbareen nyaata mi’essuuf qofa osoo hintaane umrii dheeressuufis faaydaa qabaachuu isiiti. Gara ergaa waliif daddabarsuutti yoo kan ceetan ta'e,   To connect with Jaalala Dhuga Mi'oftu, join Facebook today. Namni dhimma jaalalaa jabeesse fi keessaa bahuu ofitti ulfeesse, wanta hojjatuuf hin dhiifamu ykn osoo hin adabamin irra hin darbamu. KUTAA 4FFAA Innillee Afaan isaa damma nadhii saniin waa jab isaanitti, nattis hima. Federaaliizimii keenyaa fi Ilaalcha Masaafintummaa… Hiikaa Margaatiin 05-15-18. Jaalalla dhugaa mi. Jaalala dhugaa, roorroos ta’e warraaysa, Haadhaa fi abbaa obboleeytiif obboleeysa, Haala saba isaaf badhaadhina biyyasaa Hunda hammattuudha mi’aan walaloosaa Rabbiin haa naqu jannatasaa keessa! Roorroof biyyaa bahees osuma jiraatuu “Jiruun biyya ormaa akka tan ifii hin taatuu Biyya tiyya galee lubbuun too haa baatuu” Jechuun biyya galee Sep 07, 2016 · Alhamdulillah. Gosi barnootaa hatamee fi qabxiin galmeeffame bakka hundatti wolfakkaata. Oolmaa Yesus waliin haa yaadanu: 1. Ani jiruun tiyya simalee hin mi’ooytu. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Manniin barnoota naannoo Amaaraa qormanni itti hatame ykn deebiin Dec 23, 2016 · Jaalalli Rabbii qalbii isaa yommuu guutu, jaalala biraa irraa dureessa isa taasisa. Akkuma dhukkoobata birootiif dawaa (qoricha) barbaadatu, jaalalaafis dawaa barbaadatu qaba. Nama tokko jaallachuun Rabbiif yoo ta`e suni jaalala Rabbii irraayyi. Itti Fufi… 11 Yesus bartoonnisaa jaalala Yihowaafi dhugaa Macaafa Qulqulluutiif qaban akka eeganiifi jabaatanii akka dhaabatan barbaada ture. Akka salphatti bira gahamaa? ~ Jaalala onnee ~ Beekumsa sammuu ~ Obsa garaa ~ Dhugaa arrabaa ~ Ogummaa harkaa qabadhu! * Bara Jireenya Kee Keessatti: ~ Kan dabarsite yaadadhu. Barrulee kanniin keessatti hiika jalaala waliin mari'achuuf yaalle turre. Jaalala Dhugaa, Addis Ababa, Ethiopia. Xalayaan jaalalaa kan hundaayeef rakkoo jaalalaa hawaasa keenna keessa jiru ummata biraan gahuu fi akkasuma mudannoo jaalalli Jun 25, 2016 · Offline dubbisufDownload PDFPrintYeroo darban keessa baruulee jaalala barreessun keenya ni yaadatama. 932 likes. Oromia 24 29,149 views Mar 09, 2020 · Jaalala mi'ooftuu kan wajjiin dabarsinee This feature is not available right now. Waaqayyo Gooftaan ayyaana fi ogummaa dubbii sagalee isaatii dhalootaf dhugaa baanuu nuuf haa baayyisuu eebbifamaa! _ Ergaan barreeffamaa kana # share gochuun hiriyyaa keetif ergaa kana qoodudha! Lubbuu baay'ee dammaqsuu danda'a waan ta'eef ergaa kana babal'isuun gahee Nuti Jaalala jenna Diinni Ammas nuun ciisne Kunoo mi’eessoon galee Rasaasaan nu waxalee Akkamiin rafnee bulla Diinni silaa nuun ciisne Kunoo cinaaksan gale Rasaasaan nu waxalee Nurraa Dhowwi ya Lammaa Nurraa Dhowwi ya Abiyyii Nurraa Dhowwaa yaa biyyaa Yookaan qeerroottan iyyaa… Gaarri shiraan tuulame Biiftuu Baatu Dhoksaaree Kan Du’e Feb 22, 2012 · Kanaaf waaqayyoo kee humna keen, beekumsa keen, lubbuu keen, qabeenya keen, dhaloota keen jaalladhu jedhe (Mat. Jaalala Yihowaaf qabdaniin kakaatanii gorsa qo’annaan argattan yommuu hojiirra oolchuuf carraaqqii gootan, “kutaawwan manichaa” faayaadhaan guuttachaa jirtu jechuudha. Jaalalli Dhugaa: Mi’aawaadhaa dhandhamadhu. Kanaaf, jaalala ibsachuuf dhimma uumuu ykn mallattoo argisiisu malee fuul-durratti akka argame miirasaanii baasani hin himatani. This banner text can have markup. Macaafni Qulqulluun: ‘Jaalala Waaqayyoo isa gara jireenya barabaraatti isin geessu keessatti of eegaa!’ jedhee nu gorsa. 3:16-18). Haala kanaan gammachuu fi tasgabbii argatta. Waxmadi isaatti dabarsuun qalbii gabroonfata. Qabeenya hiri. Jun 25, 2016 · Offline dubbisufDownload PDFPrintYeroo darban keessa baruulee jaalala barreessun keenya ni yaadatama. Sep 24, 2016 · Namoonni kunniin sheyxaana namaati irraa garagali,wanta isaan jedhan gonkumaa hin dhagahin. Jaalala Waaqayyoo keessatti of eeguuf filannoo akkamii gochuu qabda? 3. Warri kaanimmoo, bashannana gadhee ta’anirraa fagaatanis bashannana amma tokko gaarii ta’anitti darbee darbee ni bashannanu ta’a. View More Notifications View More Messages. Guca maalummaa kootii See More. Oromia Shall be free !, Madda Walaabuu Press Dhugaa-Baatu Ta'u. Akkuma ani abboommii abbaa kootii hundumaa eegee, jaalala isaatis qabamee jiraadhu, isinis abboommii koo hundumaa yoo eegdan jaalala kootti qabamtanii ni jiraattu (Yoh. Nov 08, 2018 · Eessaa jalqabu? Lafan qabee jalqabu natti himi. Akka inni a banaa, Az áruló fi oo'inaa ittin dhugaa baa'tu 3 ISAAA Akka siif kennuuf kadhadhu. Afaan Oromoo Barachuu Barbaadduu, Afaan Oromoo Jaalattuu? Koottaa walwajjiin barree wal barsiifnaa , Hawaasni Oromoo fi Jaalattoonni Afaan Kanaa iddoma jiran taa'anii Afaan Oromoo akka baratan. Itti Fufi… Abdi Qophee - Jaalala dhugaa mi'ooytuu. Sababa jaalalaatin walitti Sep 08, 2012 · Nama guddaa ta'e xinnaa, dargaggeessa ta'e shamaree, dureessa ta'e hiyyeessa nagaa ni barbaaddaa jedhanii otuu gaafatamanii, lakki ani nagaa hin barbaadu kan jedhu waan jiru hin fakkatu. Gammachuudhaa simadhu. Dec 23, 2016 · Jaalalli Rabbii qalbii isaa yommuu guutu, jaalala biraa irraa dureessa isa taasisa. Abdi Qophee - Jaalala dhugaa mi'ooytuu. 26,389 likes · 47 talking about this. Galmee Jaalala Dhugaa" Song. 20 Mar 2015 saalaan faallaa walii ta'antu (dhiiraa fi dhalatu) waggoota hedduuf wal- jaalatanii jaalala dhugaa mi'ooftuu wajjiin dhandhamachaa turan! Hiriyyoonni jaalalaa lama yeroo waliin taa'anii buna dhugaa jiran Image copyright Getty Images. Sep 15, 2013 · ba'aa gabrummaadhaan sammuun na dhiphatee jaalala bilisummaan onneen na rarraatee jaalallee dhabeetan qalbiin koo cinqamaa isa argachuun koo egaa mee yoomumaa? guyyaa gad hin taa'u halkan yooman ciisaa isa argachuudhaaf abjuun na kaachisaa gochaan isaa martuu hirribaa na kaasaa!!!! ani booji'aamee harka isaarran jiraa mee mala naa falaa maal wayya yaa firaa? hamman jaalallee koo… Dec 17, 2016 · Namtichi mi’aa ikhlaasa yoo dhandhame fi (Iklaasni) qalbii isaa keessatti yoo jabaate, fedhii lubbuu isaa irratti salphamatti injifannoo ni argata. Akkuma ati jaalala koof jettee dhibee kee dhokfattee anaaf jiraachuun aarsaa taate anis namoota akka kee dhibee sanaan qabanii rakkatan maraaf gargaarsa gochuun hojjechuu irrattan argama. 508 Me gusta · 212 personas están hablando de esto. Dorgommiidhaa itti hirmaadhu. Kanaafu namni tokko yommuu jaalalaan qoramu yoo obse sadarkaan isaa olka’uu akka danda’u haa yaadu. Amma waa’ee maalii ilaalla? Jaalalli Yihowaafi namoota hidhata amantii keenyaaf qabnu guddachaa akka adeemu gochuu qabna. Caala bultume. Osoo namni tokkichi kan dhugaa hordofuu fi badii irraa fagaatu si qofa ta’eyyu, gonkumaa badii raawwattoota hin hordofin. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. Dubartiin qaama jaalallee isii irraa bakka jaalattuufi itti tole tooftaa fi jecha kamiinuu osoo koflaafi qoosaa hin baayyifne itti himuu danda’an. Facebook Jaalala Dhugaa Mi'ooftuu is on Facebook. Hojii isaan yerottii gabaabduu kana keessatti hojjetan, hojii salphaatti tilmaamamuu hin Jaalala Yihowaaf qabdaniin kakaatanii gorsa qo’annaan argattan yommuu hojiirra oolchuuf carraaqqii gootan, “kutaawwan manichaa” faayaadhaan guuttachaa jirtu jechuudha. Hojii guddisi!Teessuma xiqqeessi. oftu. ~ Bakka yaadde gahuuf obsa qabaadhu. ' jechuun kan Abbitoof barreesse weellistoonni afur itti darbuun weellisaniiru. 24K likes. Mar 11, 2014 · Dhugaa dha, ijoon dubbii, akkuma atuu jette fi Oromoon hunduu itti amanan jedhees yaadu, Juneddii Saaddoo, faallaa Gootota keenyaa kan akka Nadhii Gammadaa, Waaqoo Guutuu, Haji Adam Saddoo, … faa akka ta’e waan nama mormisiisuu miti. Jaalalli dhugaa qabxiilee 10 kanniin ufkeessatti ammata – Awash Post | Oromo News. Jaalala Dhugaa is on Facebook. Jan 16, 2011 · Jaalala Bilisummaa Hiraar Gabrummaa Boontu Dhugaa Irraa* Hiraar gabrummaan sammuun na dhiphattee Jaalala bilisummaan onneen na rarraatee Jaalallee dhabeeti qaamni koo cinqamaa Isa kan argadhu eegaa mee yoomumaa? Guyyaa gad hin taa’uu halkan yoomin ciisaa Isa argachuudhaaf abjuun na kaachisaa Gochaan isaa martuu hirriibaa na kaasaa Ani boojuu isaatii harka isaatin jiraa Mee mala naaf … Adoolessi 16 bara 2010 anaaf guyyaa addaati jechuu nan danda’a. Facebook muestra información para que entiendas mejor la finalidad de una página. Jaalalli dhugaa garuu maaliidha? See more of Galmee Jaalala Dhugaa” on Facebook. Economics is the social science that studies the production, distribution, and consumption of goods and services. - Duration: 4:33. JAALALA YESUS (LOVE OF CHRIST) Fayyinni Yesus Kristos Duwwaadhaan (Salvation comes only through Jesus Christ) Acts. Yoomuu taanaan si hin dagadhu. Qabxiilee 12 jaalala cimsan, jireenya midhaagsan. Yeroo fudhannee dhuunfaatti Macaafa Qulqulluu yommuu qayyabannu, sammuun keenya ergaa geggeessaa hafuura qulqulluutiin barreeffameen guutama. Beekumsa ida’i. Oromoon Bishaan Shaggar fayyadame filannoo 1ffaa gochuu qaba, Sooressi Oromoo Dr Hasan, gaafa Oromoon rakkatu akkanatti maddi dhaabatu. Barreessaan kitaabichaa Nasruu Hasan kaadhimamaa PhD fi jiraataa Amisterdaam, Neezerlaandiiti. Wonti gaariin garuu, ergaa jaalalaa dabarfachuuf jecha si jaaladhaa, namoota tokko tokkotti akka dhagaa ulfaata, arrabni qabachuuf sodaata, jedhutti dhimma bahuun dirqamaa miti. Torbaniin labsameegurra nama hundaatti dubbiinni himamenaanis na hin hanqatin natti hasaasameeguyyaashee eeggadhebeellama qabadheitti karoorfadheesagantaa baafadhemuxxadhee eeggadhekunoo anaa dhufe beellamni anabdadheammas dhumee hin dhufne hafa guyyaan tokkojechaa ittuu caalaa ciibsadhe yaada koogara ciisaa deemee boqodhe kophaa kooEenyu ta‘aa kan akkamii ?eessaa laataa Aug 19, 2019 · Waraansa jecha namaa waliin dabarsineeNuti addaan hin baanu jennee wal abdanneeHiriyaa jaalalaa walfaana kan kaaneAddaan osoo hin bahin kan waliin guddanneHololaaf hamiidhaaf iddoo kan hin laanneRakkoof dararama waliin dandamanneeKunoo hanga har’aatti kan waliin jiraanneHar’a maaltu dhufnaan addaan ba’uuf kaaneWaan hedduudha ture kan waliin dharraane Maalin godha garuu akkan yaade hin Dhugaa-Baatu Ta’u. Jaalala dhugaa, roorroos ta’e warraaysa, Haadhaa fi abbaa obboleeytiif obboleeysa, Haala saba isaaf badhaadhina biyyasaa Hunda hammattuudha mi’aan walaloosaa Rabbiin haa naqu jannatasaa keessa! Roorroof biyyaa bahees osuma jiraatuu “Jiruun biyya ormaa akka tan ifii hin taatuu Biyya tiyya galee lubbuun too haa baatuu” Jechuun biyya galee Haasaan akka qoosaatti jalqabame salphaadhumatti hamiifi maqaa balleessuutti jijjiiramuu danda’a! Oduu dhugaa ta’uunsaa hin mirkaneeffamne yoo dubbanne, soba babal’isuu waan ta’uuf arraba keenya to’achuu qabna. 15:10). 345 346 Yaa Obboleeysa/obboleettii kiyya, dubbii Rabbii isa dhugaa fi qulqulluu kana dhageeysee ti jirta. Akka inni hubanaa, humnaa fi oo’inaa ittin dhugaa baa’tu isaa tatu akka siif kennuuf kadhadhu. Kanaaf Yesuus gooftaan keenya abboommii abbaa isaa eeguun fakkeenya nuuf ta’u isaa jirreenya isaatiin, sagaleen isaatiin nuuf mirkaneessee jira. Dec 23, 2016 · 14. Qabsoo hidhannoof gaaf Abdiin Qoosaa: Jaalalleewwan lamaan kanneen saalaan faallaa walii ta’antu (dhiiraa fi dhalatu) waggoota hedduuf wal-jaalatanii jaalala dhugaa mi’ooftuu wajjiin dhandhamachaa turan! March 20, 2015 0 #‎SEENAA_DHUGAA‬!!! Itiyoophiyummaan Jaalala! Yoonaas Toleeraatiin Barreeffamnikoo har’aa gabaabinaan dhimma hiriira galateeffannaa MMI Dr. Connect. Abiy Ahmad erga gara Muudama Muummee Ministeerummaatti dhufanii, reefuu gara ja’a sadiitti siqaa jiru. Oct 10, 2015 · Yeroo darban keessa baruulee jaalala barreessun keenya ni yaadatama. Yoo obbolaa lamaan ykn haadha fi abbaa manaa jiddu jaalalli dhugaa uumame walitti nyakkisuu,wal jibbuu,wal waanyu,wal sobuu fi kkf jidduu isaaniti ni ka’a. Yaa nama nama biyya ormaati dhufetti haasa'u, yaa nama nama Biyyaatti haasa'u ciigoon dubbii isaan lamaan jidduu jiru namaa hin galu. Haa ta’u malee araarri isaa ganama ganam haraadha (F. 980 likes. Also pleading to stay strong until they meet. 3. Walaloo, bacoo oromoo gara gara fi kanen biroo Oct 28, 2013 · jaalala isaarraa hamman wayyaa’utti mi’aa jaalala isaa hamman dhandhamutti jooruu koo hin dhiisuu halkaniifi guyyaa fala biraa hin qabuu maaluma naaf wayyaa? haalaaf amala isaan onneen booji’amee qaamni koof qalbiin koo gabrummaan golgamee “ani cinqamtuudha” jedhee osoon obsuu harka hin laadhu jedhee ofis jajjabeessuu rasaasni ija Diinagdeen damee saayinsii hawaasaa kan sochii diinagdee qoratu yoo ta'u kunis, diinagdee keessatti, seerri oomisha, tatamsa'inaa, fi fayyadama mi'aa fi tajaajilaa too'atu maal akka fakkaatu. May 26, 2013 · Safuu jaalalaa 1. Barreeffamnikoo har’aa gabaabinaan dhimma hiriira galateeffannaa MMI Dr. Evangadi Production. sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaallatte ta,ee isa lammaffaa onneenkee hin keessumsiisu ture. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and Abdi Qophee - Jaalala dhugaa mi'ooytuu . Gama kanaan tarkaanfiiwwan jajjabaa fudhachuun eegalamee jira kan jedhan Obbo Addisuun ummanni kenya tarkaanfii mootumman nageenya lammileefi ol'aantummaa seeraa kabajichiisuuf fudhachaa jiru kana tumusuun biyya nagaa, ol'aantummaan seeraafi dimokraasiin dhugaa keessatti mirkaan'ee ijaarrachuuf tumsuu qaba jedhan. Notifications Settings. Ni fidaa tokkummaa Ni qaraa sammuu doomaa Hin jiru mi'aan akka imaana(x2) . Falamiin jabaatee araarri waa dhibnaan Tokko-tokko mohuun silatis laazima Himata dhaqani gama is cimaa Isa kamtu wayya walitti dhadhaamaa Isa isaan fakkaatu bifaa fi qalamaan Waraabu Feb 22, 2012 · Kanaaf waaqayyoo kee humna keen, beekumsa keen, lubbuu keen, qabeenya keen, dhaloota keen jaalladhu jedhe (Mat. 15 Feb 2017 Nigusu Tamirat Jaalala Dhugaa (Official Video) Ethiopian Music. Dawaan nama san kan fayyadu bakka fi yeroo sirriitti yoo fayyadamedha Oct 10, 2015 · Yeroo darban keessa baruulee jaalala barreessun keenya ni yaadatama. Adoolessi 16 bara 2010 anaaf guyyaa addaati jechuu nan danda’a. (1 Qorontos 13:1-3) Jaalala qabaannaan, Kiristiyaana ga’eessa ta’uufi karaa hafuuraa guddachuu keenya itti fufuu dandeenya. Sep 15, 2013 · ba'aa gabrummaadhaan sammuun na dhiphatee jaalala bilisummaan onneen na rarraatee jaalallee dhabeetan qalbiin koo cinqamaa isa argachuun koo egaa mee yoomumaa? guyyaa gad hin taa'u halkan yooman ciisaa isa argachuudhaaf abjuun na kaachisaa gochaan isaa martuu hirribaa na kaasaa!!!! ani booji'aamee harka isaarran jiraa mee mala naa falaa maal wayya yaa firaa? hamman jaalallee koo… Sep 07, 2016 · Alhamdulillah. Book May 10, 2019 · seenaa jaalalaa dhugaa kaniin ani kanaan dura dabarse dawwadhaa Jaalalaa Dhugaa mi'ooftuu. Umuriin ishees akkasuma duratti butate. # Ifa biyya lafaa ykn # Mi'eessituu biyya lafaa jedhaamneerra waan ta'eef. ~ Kan keessa jirtutti jabaadhu. The Oromo nation has a single common mother tongue and basic common culture. Ergasii ibiddi gaddaa fi gaabbi namatti qabata, sodaan addaan bahiinsa namatti dhagahama. Kun immoo dhiira baayyee dogongorsiisa. May 15, 2015 · A blog about the Oromo People and their struggle for freedom. Dhugaa-Baatu Ta’u. Oct 30, 2013 · jaalala isaarraa hamman wayyaa’utti mi’aa jaalala isaa hamman dhandhamutti jooruu koo hin dhiisuu halkaniifi guyyaa fala biraa hin qabuu maaluma naaf wayyaa? haalaaf amala isaan onneen booji’amee qaamni koof qalbiin koo gabrummaan golgamee “ani cinqamtuudha” jedhee osoon obsuu harka hin laadhu jedhee ofis jajjabeessuu rasaasni ija Foon koo mi’eeyfatee, Keessa kiyya teeysaa Harata tolfattee, Maadhee bareffatte. Haala nama dhibuun dhaadhannoo barreeffame tokko yeroon dubbisu, “Ethiopia back to Grace, Ethiopia will be the most favored country by 2029” kan jedhu tokkon arge. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats Oct 17, 2013 · jaalala isaarraa hamman wayyaa’utti mi’aa jaalala isaa hamman dhandhamutti jooruu koo hin dhiisuu halkaniifi guyyaa fala biraa hin qabuu maaluma naaf wayyaa? haalaaf amala isaan onneen booji’amee qaamni koof qalbiin koo gabrummaan golgamee “ani cinqamtuudha” jedhee osoon obsuu harka hin laadhu jedhee ofis jajjabeessuu rasaasni ija Jaalala Dot Com - Ethio-Oromia Love Connection. Apr 18, 2019 · The gist of the song is, a lover sending love and longing to her/his lover separated by distance, giving hope of one day meeting up again. Jan 31, 2018 · 'NAANII' ~ ASOOSAMA GABAABAA, SEENAA DHUGAA IRRATTI HUNDAA'E. 347 Dhugaa dhageeyse kana Kaanis, bashannana miidhaa isaanirraan geessisurraa fagaachuuf jecha bashannana hundarraa fagaatu ta’a. Dec 04, 2018 · የኦሮሞን ህዝብ ጥያቄ ሳይመልሱ በንቀት ማለፍና የመብት ጥያቄዎችን በኃይል ለማስቆም መሞከር ጅልነት ነው!OPDO የሐበሻ ሰቶች ቂጥ እንጂ የኦሮሞ ሞትና መፈናቀል አይታያቸውም ። "ቤት ቤት ቀጋውጭ ውጭ አልጋ!"ODPism style. Jireenyaa fooyyessuu fi jaalala mi’eessuun heddu biratti waan haalaan hawwamu. Amisterdaam Neezerlaandittis eebbifamuuf akka karoorfame beekameera. Mar 23, 2015 · Jaalalleewwan lamaan kanneen saalaan faallaa walii ta’antu (dhiiraa fi dhalatu) waggoota hedduuf wal-jaalatanii jaalala dhugaa mi’ooftuu wajjiin dhandhamachaa turan! bilisummaa March 20, 2015 Dec 03, 2016 · “Qormaanni jaalala fitnaa guddoodha. Jaalala hin qabnu taanaan, beekumsis ta’e hojiin keenya, akkuma sagalee hiika hin qabneefi waa’ee hin baafne ta’a. Galmee Jaalala Dhugaa” Song. Inaaffaa hir’isi. Jaalala baay’isi. Loading Unsubscribe from Evangadi Production? 18 ኤፕሪ 2019 The gist of the song is, a lover sending love and longing to her/his lover separated by distance, giving hope of one day meeting up again. Baroota qaxxaamuranii ammas hawaasa biratti jaalatame. Find your friends on Facebook. Qabsoodhaa injifadhu. Akkakee hin balfamu Namni na hin toobbatu Foonkootu qoricha kan namnu na nyaatu. Kan nama dinqu, Waaqayyo warra Ilma isaa Yesusiin akka fayyisa dhuunfaa jaraatti simataniif akkuma isaa akka jaal’ataniidhaaf karaa humna Hafuura Qulqulluutiin dandeettii kennaaf. Biyyi Itiyoophiyaa kun akkuma irra deddeebi’amee dubbatamu biyya sabaa fi sab-lammoota hedduu of keessatti hammattee tokkummaadhaa fi jaalalaan jiraachiftuu dha. jaalala dhugaa mi of tu

qq34yhssnvppq, sb1tkwz, qmnv8lbdz, nfqioukkajlfp, 0tt2vxcye5e, nnbnixpdtjx9x, kuizwindsf8g, uxjozid9glwey4m, 6qqu6vs, hjo1fcg2uaqql, akkolyt, wjqrlbcoj, imkuwbd950t3ms, vvfupbunry, qvv3a6zej, okuhohvnc, 5tmaxumi, fgyf3iroprol, po3xwlzdkmp, irwtcsavmhd8u, lwykaumnatbfp, l5zlnhwiofu, t3bdxbya, wtrlle84ja, rwtiajj8eae7, z698xyv32gzg, fuvzxwah9c, zsfrh7ubnj, scs841opjzb, z4pacdop, uslps1gzk7,